Json

Transactions

4m ago

1.19k ₳
1190.59
0.208 ₳
4m ago

1.19k ₳
1190.59
0.208 ₳
4m ago

9.01M ₳
9010571.75
0.174 ₳
4m ago
100%319.20k ₳ DdzFFzCqrh... FTr4UV2HD5
100%318.95k ₳ DdzFFzCqrh... fyVRhSoVtz

319.20k ₳
319201.62
0.173 ₳
4m ago
72.2 ₳
72.19
0.174 ₳
4m ago
96.8 ₳
96.83
0.175 ₳
4m ago
100%246.11k ₳ Ae2tdPwUPE... bj6cdhiH8t


246.11k ₳
246112.94
0.232 ₳
4m ago
100%252.87k ₳ DdzFFzCqrh... 3yyq1WtkoB

252.87k ₳
252867.23
0.174 ₳
5m ago
7.8 ₳
7.83
0.174 ₳
5m ago


30.24k ₳
30240.65
0.175 ₳
5m ago


30.24k ₳
30240.65
0.175 ₳
5m ago


78.37k ₳
78370.71
0.183 ₳
5m ago


78.37k ₳
78370.71
0.183 ₳
5m ago
496.8 ₳
496.83
0.175 ₳
5m ago

629.0 ₳
628.96
0.392 ₳
5m ago
513.5 ₳
513.53
0.178 ₳
5m ago
100%344.71k ₳ DdzFFzCqrh... 61Nj1TB4S5

344.71k ₳
344705.5
0.174 ₳
5m ago
651.2 ₳
651.18
0.173 ₳
5m ago
1.46k ₳
1461.97
0.388 ₳
5m ago
1.46k ₳
1461.97
0.388 ₳
5m ago

4.49k ₳
4486.29
0.179 ₳
5m ago

4.49k ₳
4486.29
0.179 ₳
5m ago
100%490.96k ₳ addr1qxr6a... gllqfwxe89
100%490.58k ₳ addr1qyctp... gllq46px5f

490.96k ₳
490955.72
0.170 ₳
5m ago
1.03k ₳
1029.46
0.397 ₳
5m ago
41.9 ₳
41.93
0.174 ₳
5m ago

486.1 ₳
486.09
0.169 ₳
5m ago


3.21k ₳
3213.53
0.181 ₳
5m ago


3.21k ₳
3213.53
0.181 ₳
5m ago

1.19k ₳
1192.79
0.208 ₳
5m ago

1.19k ₳
1192.79
0.208 ₳
5m ago

1.19k ₳
1192.79
0.208 ₳
5m ago100%109.68k ₳ Ae2tdPwUPE... iruzBup66n
109.68k ₳
109676.71
1.000 ₳
5m ago100%109.68k ₳ Ae2tdPwUPE... iruzBup66n
109.68k ₳
109676.71
1.000 ₳
5m ago100%109.68k ₳ Ae2tdPwUPE... iruzBup66n
109.68k ₳
109676.71
1.000 ₳
5m ago100%109.68k ₳ Ae2tdPwUPE... iruzBup66n
109.68k ₳
109676.71
1.000 ₳
5m ago
2.86M ₳
2861711.1
0.270 ₳
5m ago
2.86M ₳
2861711.1
0.270 ₳
5m ago
2.86M ₳
2861711.1
0.270 ₳
5m ago
2.86M ₳
2861711.1
0.270 ₳
5m ago
2.86M ₳
2861711.1
0.270 ₳
5m ago
2.86M ₳
2861711.1
0.270 ₳
5m ago
2.86M ₳
2861711.1
0.270 ₳
5m ago
2.86M ₳
2861711.1
0.270 ₳
5m ago
2.86M ₳
2861711.1
0.270 ₳
5m ago
2.86M ₳
2861711.1
0.270 ₳
5m ago
2.86M ₳
2861711.1
0.270 ₳
5m ago

25.32k ₳
25319.87
0.173 ₳
6m ago

2.50k ₳
2499.67
0.169 ₳
6m ago
7.10k ₳
7104.7
0.403 ₳
6m ago

178.88k ₳
178880.38
0.202 ₳
Stake with ADAex.org 🏊